@Trang: là sân j thế c?
@Last Knight: nhà bạn xã nào Triệu Sơn thế?