Cũng có cái gì là rườm với mất công đâu, mất thêm có 2s vừa đọc vừa trả lời thôi mà.