Kính gửi Bác ADMIN và các Bác trong ban quản trị diễn đàn. Theo em thi ta nên có mục sức khỏe và mục nhìn ra thế giới các Bác A. Sức khỏe thì tất cả mọi người đều quan tâm ,còn nhìn ra thế giới trong thời kỳ hội nhập là rất quan trong các Bác a.