Tìm một vài người quen sau chục năm rồi. Các bác giờ còn ai không?