Admin giúp e đỗi tên nik : Bờm THTD thành Tuấn Bờm được k
E k biết đăng bài vào đâu cả
E cảm ơn