Đối thoại giữa Arsenal và ThietDS

2 Tin nhắn khách

  1. ok bac, bua nao a e ngoi giao lu ti nhe
  2. Mình gọi nó là Phúc ke!
Đang xem tin nhắn khách 1 đến 2 của 2